• Facebook Social Icon

LIFEPREP FOUNDATION

4/237 Moo 3, Tambon Bang Ya PrakAmphoe Muang, Samut Sakhon 74000

Tel / Fax: (+66) 034-435122

"สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กด้อยโอกาส มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
   ส่งเสริมทักษะชีวิต และสิทธิเด็กให้เกิดการพัฒนาตนเองเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม"

ศูนย์การเรียนมูลนิธิเตรียมชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ระบบโรงเรียนของภาครัฐ

บริการของเรา

เสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิต

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม

และสติปัญญา

ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิเด็ก ให้แก่เด็กและคนในชุมชน

สนับสนุนโครงการการศึกษาภายนอก

สนับสนุนหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับองค์กร

พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและสามารถทำงานอย่างมีระบบ