• Facebook Social Icon

LIFEPREP FOUNDATION

4/237 Moo 3, Tambon Bang Ya PrakAmphoe Muang, Samut Sakhon 74000

Tel / Fax: (+66) 034-435122

โครงการของมูลนิธิฯ

"สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กด้อยโอกาส มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
   ส่งเสริมทักษะชีวิต และสิทธิเด็กให้เกิดการพัฒนาตนเองเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม"

ศูนย์การเรียนมูลนิธิเตรียมชีวิต

จัดตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้แก่เด็กด้วยโอกาสทั้งเด็กไทยและเด็กข้ามชาติ โดยทำการสอนในระดับปฐมวัย อายุ 4-6 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งได้นำนวัตกรรมการเรียนรู้ของ ดร.ริชาร์ด พี ฮอกแลนด์ เป็นผู้พัฒนาขึ้นมาใช้ในศูนย์การเรียนฯ และจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (PBL) ที่ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง

โครงการ การศึกษาเคลื่อนที่ (Mobile Education)

จัดตั้งเพื่อส่งเสริม พัฒนาเด็กในชุมชนผ่านกิจกรรมโดยการนำความรู้ไปสู่เด็กในชุมชน จัดกิจกรรมที่เหมาะสมตามช่วงวัยและส่งเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน

โครงการพัฒนาเด็กเล็ก
จัดตั้งเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปฐมวัยช่วงอายุ 3 ขวบ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาผ่านกิจกรรมและทักษะพื้นฐานต่างๆ

โครงการกิจกรรมวันหยุด (Weekend Program)

จัดตั้งเพื่อให้เด็กในชุมชนและนักเรียนในโรงเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงวันหยุด วันเสาร์และวันอาทิตย์ผ่านกิจกรรมเสริมความรู้ทักษะทางด้านภาษาและทักษะชีวิตอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

โครงการภายนอกด้านการศึกษา

จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง