• Facebook Social Icon

LIFEPREP FOUNDATION

4/237 Moo 3, Tambon Bang Ya PrakAmphoe Muang, Samut Sakhon 74000

Tel / Fax: (+66) 034-435122

เกี่ยวกับเรา

"สร้างโอกาสทางการศึกษา

ปูพื้นฐานให้ชีวิต มุ่งคิดพัฒนาอย่างยั่งยืน"

มูลนิธิเตรียมชีวิตเป็นองค์กรที่ส่งเสริมทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ที่เน้น

ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษทักษะชีวิตและสิทธิเด็ก ให้การสนับสนุนโครงการ

การศึกษาภายนอกและสนับสนุนหน่วยงาน ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับองค์กร โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติและศาสนา เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี และโอกาสในการพัฒนาตนเอง

มูลนิธิเตรียมชีวิต เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ไม่เป็นสมาชิก

องค์กรศาสตรหรือพรรคการเมืองแต่อย่างใด โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ มูลนิธิฯ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555

 
มูลนิธิเตรียมชีวิตตั้งอยู่ที่ 4/237 หมู่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษา

  2. เพื่อดำเนินงานหรือร่วมกับองค์กรทางการกุศลและองค์กรการสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

  3. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สิน แก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

 
การดำเนินงาน
 

เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กๆในระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ที่มีฐานะยากจน ขัดสน หรือมีรายได้น้อย และดำเนินงานสนับสนุนโครงการการศึกษาภายนอก ทางด้านการศึกษา ในองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆในประเทศ
 

ระยะเริ่มต้นโครงการ
 

มูลนิธิเตรียมชีวิต มีแผนโครงการในระยะเริ่มต้น โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่กลุ่มเด็กด้อยโอกาส และสนับสนุนบุคลากรครูเพื่อช่วยสอนในโรงเรียนที่มีเด็กข้ามชาติ